Крайни резултати и Обучителен пакет

Крайни резултати

Въз основа на вече идентифицираните нужди и съществуващите недостатъци в образователната система, методологическата рамка описва подходите и методите, които ще бъдат приложени в учебния курс, като същевременно очертава структурата, пътната карта и основните точки от процеса на обучение, които ще помогнат за постигането целите на нашия проект.

Има за цел да помогне на университетските преподаватели да развият своите лични и професионални компетенции и да се научат как да работят в МИК среда, както и как да преодолеят етническите стереотипи и предразсъдъци в образователния процес. Той ще предостави на преподавателите обучение по съвременни подходи, методи и инструменти в етнопедагогиката, етнофикологията и междукултурното образование.

Предоставя практическа представа за това как преподадените методи и техники могат да се прилагат в ежедневието. Тя ще включва и интерактивни тестове и упражнения, които ще подкрепят преподавателите в процеса на обучение.

Подпомага провеждането на курса UniCulture.

Осигурява връзката между работата в такава среда и подкрепата за включването на уязвими групи. Той ще подкрепи процеса на социално включване в университетите.

Записване и достъп до платформа за електронно обучение (Moodle) за посещение в онлайн обучението на UniCulture.

The UniCulture training kit (the Handbook, the Workbook and the Manual for trainers) was piloted in the second year of the project in all partner countries to collect feedback from the target group on the developed learning materials and on the Moodle E-learning Platform. The piloting methodology was discussed and agreed by partners to provide a similar format, but also to allow flexibility to be adapted according to participants needs and the meetings format (required by the epidemiological restrictions generated by Covid-19 pandemic).

X