Крайни резултати и Обучителен пакет

Крайни резултати

Въз основа на вече идентифицираните нужди и съществуващите недостатъци в образователната система, методологическата рамка описва подходите и методите, които ще бъдат приложени в учебния курс, като същевременно очертава структурата, пътната карта и основните точки от процеса на обучение, които ще помогнат за постигането целите на нашия проект.

Има за цел да помогне на университетските преподаватели да развият своите лични и професионални компетенции и да се научат как да работят в МИК среда, както и как да преодолеят етническите стереотипи и предразсъдъци в образователния процес. Той ще предостави на преподавателите обучение по съвременни подходи, методи и инструменти в етнопедагогиката, етнофикологията и междукултурното образование.

Предоставя практическа представа за това как преподадените методи и техники могат да се прилагат в ежедневието. Тя ще включва и интерактивни тестове и упражнения, които ще подкрепят преподавателите в процеса на обучение.

Подпомага провеждането на курса UniCulture.

Осигурява връзката между работата в такава среда и подкрепата за включването на уязвими групи. Той ще подкрепи процеса на социално включване в университетите.

Записване и достъп до платформа за електронно обучение (Moodle) за посещение в онлайн обучението на UniCulture.

X