Методологична рамка

Въз основа на вече идентифицираните нужди и съществуващите недостатъци в образователната система, методологическата рамка описва подходите и методите, които ще бъдат приложени в учебния курс, като същевременно очертава структурата, пътната карта и основните точки от процеса на обучение, които ще помогнат за постигането целите на нашия проект.

Uniculture Executive Summary Methodological Framework

Uniculture Methodological Framework

X