Работната книга за университетски преподаватели

Работната книга за университетски преподаватели

       Целта на Работната книга е да предостави практически упражнения, казуси, сценарии, приложения и тестове за всяка глава от Ръководството, за да бъде ефективен инструмент за преподаване и работа в академична междукултурна и мултикултурна среда. Целевата аудитория на работната книга са университетски преподаватели и асистенти, но тя може да бъде полезна за изследователи, администратори и целия персонал, работещ и взаимодействащ с чуждестранни студенти, студенти с различен културен опит или студенти в риск. Въпреки това, като Ръководството, така и Работната книга насърчава социалното сближаване, зачитането на разнообразието, толерантността и справедливостта, като е полезна за целия академичен персонал, желаещ да подобри своите умения и знания.

      Работната книга има същата структура на Ръководството и се състои от четири модула и 19 глави. Всички партньори по проекта са допринесли за развитието на съдържанието, с предимството да споделят ценни национални ресурси, прозрения и перспективи. Всеки модул от работната книга е проектиран като самостоятелна учебна единица и всяка глава включва два/три модула и обобщение на теоретичния материал (подробно представен в Ръководството), за да се улеснят приложенията и практическото им прилагане в учебната стая. Читателите се насърчават да използват и допълващи материали (Наръчник и Работна книга), достъпни на уебсайта на проекта, ако решат да се само-обучават, да предоставят обратна връзка за напредъка си или всяко запитване като използват данните за контакт на уебсайта.

X