Ръководство за междукултурна комуникация и социално включване

Осигурява връзката между работата в такава среда и подкрепата за включването на уязвими групи. Той ще подкрепи процеса на социално включване в университетите.

Модул 1

Основи на межкултурната комуникация

1. Какво разбираме под интеркултурна комуникация

2. Предимствата и принципите на многообразието за междукултурна интеграция

3. Форми и модели на междукултурна комуникация

4. Как се свързва с университетския контекст

Модул 2

Основи на междукултурната комуникация

1. Какво разбираме под интеркултурна комуникация?

2. Форми и модели на междукултурна комуникация

3. Как се свързва с университетския контекст

4. Прилики и разлики между междукултурното и крос-културното взаимодействие

Модул 3

Компетентности за междукултурна и крос-културна комуникация

1. Вербална и невербална комуникация и култура

2. Значение и функции на невербалната комуникация

3. Език на тялото и параезик

4. Стилове на комуникация – използване на допир, на пространство, контакт с очи и т.н.

5. Модели на културно обучение, междукултурна и междукултурна адаптация

6. Знания и умения за междукултурна и крос-културна комуникация

Модул 4

Социално включване в университета

1. Какво представляват социалното включване и социалното изключване?

2. Причини за социално изключване

3. Начини за насърчаване на социалното включване в университета

4. Различни възрастови групи и подходи

5. Добра практика на социално включване в университета

Модул 5

Създаване на междукултурен и кроскултурен университет

1. Разработване на визия на МКК среда в университета

2. Подгответе стратегия за МКК среда

3. Изградане на МКК стратегия на университета – елементи на междукултурна стратегия

4. Изпълнение и измерване на напредъка

Ръководство за междукултурна комуникация и социално включване

X