Ръководство за междукултурна комуникация и социално включване

Осигурява връзката между работата в такава среда и подкрепата за включването на уязвими групи. Той ще подкрепи процеса на социално включване в университетите.

Модул 1

Основи на интеркултурната комуникация

1.  Какво имаме предвид под интеркултурна комуникация?

2.  Формите на интеркултурната комуникация

3.  Модели на интеркултурната комуникация

4.  Как се отнася интеркултурната комуникация към обучението в университета?

Модул 2

Основи на междукултурната комуникация

1.  Какво имаме предвид междукултурна комуникация?

2.  Формите на междукултурната комуникация

3.  Моделите на междукултурната комуникация

4.  Как се отнася към контекста на университета?

5.  Прилики и разлики между интеркултурно и междукултурно взаимодействие

Модул 3

Какви са основните влияния върху междукултурната и интеркултурна комуникация?

1.  Социални фактори

2.  Културни фактори

3.  Психологически фактори

4.  Препятствия

Модул 4

Невербална комуникация и култура Значението и функциите на невербалната комуникация

1.  Език на тялото

2.  Параезик

3.  Комуникационни стилове – използване на допир, използване на пространство, контакт с очите и др.

Модул 5

Възможности за междукултурна и интеркултурна комуникация (МИК)

1.  Модели на културно обучение и междукултурна и интеркултурна адаптация

2.  Знания за МИК

3.  Умение за МИК

4.  Отношение към респондента и другите

Guide on Intercultural Communication and Social Inclusion

X