Nastavne jedinice

Modul 1

Osnove interkulturne komunikacije

   Što smatramo interkulturnom komunikacijom?

   Oblici interkulturne komunikacije

   Modeli interkulturne komunikacije

   Kakav je odnos sa sveučilišnim kontekstom?

Modul 2

Osnove međukulturne komunikacije

   Što smatramo međukulturnom komunikacijom?

   Oblici međukulturne komunikacije

   Modeli međukulturne komunikacije

   Kakav je odnos sa sveučilišnim kontekstom?

   Sličnosti i razlike između interkulturne i međukulturne interakcije

Modul 3

Koji su glavni utjecaji na interkulturnu i međukulturnu komunikaciju?

   Društveni faktori

   Kulturni faktori

   Psihološki faktori

   Prepreke

Modul 4

Neverbalna komunikacija i kultura

   Važnost i funkcije neverbalne komunikacije

   Govor tijela

   Parajezik

   Komunikacijski stilovi – korištenje dodira, uporaba prostora, kontakt očima i dr.

Modul 5

Vještine za interkulturnu i međukulturnu komunikaciju (ICCC)

   Modeli kulturnog učenja i interkulturne i međukulturne prilagodbe

   Znanje za ICCC

   Vještine za ICCC

   Stavovi spram korisnika i drugih

Modul 6

Društvena inkluzija

   Što su društvena inkluzija i društvena ekskluzija?

   Razlozi za društvenu ekskluziju

  Društvena inkluzija kao koncept

X