Цели

В речта си за 60-годишнината от Римските договори Естебан Гонсалес Понс заяви пред Европейския парламент: „Европа не е само пазар, тя е желанието да живеем заедно. … “. Това желание и способност да живеем заедно обаче е процес, който започва в училище и продължава през целия живот.

Университетското образование и академичните години играят ключова роля в този процес.

Това е времето и мястото, когато младите хора се учат да общуват ефективно и да създават мнение на другите въз основа на опит, знания, умения и способности. От университетските преподаватели, както и от самите студенти, зависи насърчаването на създаване на нагласи срещу нетолерантност, невежество или дискриминация без предразсъдъци и комплекси.

Основната цел на проекта UniCulture е да разработи иновативен, цялостен и интерактивен подход за обучение на преподаватели и асистенти в университета за провеждане на обучителния процес в междукултурна среда. Освен това UniCulture ще подобри достъпа и активното участие на студенти от уязвими групи и малцинства в образователните и социалните процеси в университетите. По този начин проектът ще насърчи социалното включване и ще се бори с моделите на дискриминация в обществото.

 

Повишаване на осведомеността сред университетските преподаватели и асистенти за необходимостта от адаптиране на стиловете им на преподаване към постоянно променящата се и динамична среда в университетите.
Подпомагане на университетските преподаватели и асистенти да развият умения за междукултурна и интеркултурна комуникация със студентите по време и извън лекциите.
Подчертаване на значението на правилната и адекватна междукултурна и интеркултурна комуникация като начин за по-добро социално включване на различни културни и уязвими групи студенти.
X