За UniCulture

Работите в междукултурна & интеркултурна (МИК) среда?

Обучавате студенти от различни култури или етнически групи?

Интересувате се от успешно педагогическо взаимодействие в образователната МИК среда?

Нашият проект осигурява иновативна подкрепа за университетски преподаватели и асистенти да работят ефективно в междукултурна и интеркултурна (МИК) среда.

X