Ръководство за междукултурна комуникация и социално включване

Осигурява връзката между работата в такава среда и подкрепата за включването на уязвими групи. Той ще подкрепи процеса на социално включване в университетите.

X