Работите в междукултурна

& интеркултурна (МИК) среда?

Обучавате студенти от различни

култури или етнически групи?

Интересувате се от успешно педагогическо

взаимодействие в образователната МИК среда?

UniCulture

Разработване на иновативен подход за работа на университетските преподаватели в съвременна разнообразна и междукултурна среда

Цели

Основна цел и под-цели на проекта

Събития

Dissemination seminars, conferences and meetings held within the project

Крайни резултати

Интеркултурни комуникационни инструменти за университетски преподаватели

X