Учебни модули

Модул 1

Основи на интеркултурната комуникация

  Какво имаме предвид под интеркултурна комуникация?

  Формите на интеркултурната комуникация

  Модели на интеркултурната комуникация

  Как се отнася интеркултурната комуникация към обучението в университета?

Модул 2

Основи на междукултурната комуникация

 Какво имаме предвид междукултурна комуникация?

  Формите на междукултурната комуникация

  Моделите на междукултурната комуникация

  Как се отнася към контекста на университета?

  Прилики и разлики между интеркултурно и междукултурно взаимодействие

Модул 3

Какви са основните влияния върху междукултурната и интеркултурна комуникация?

  Социални фактори

  Културни фактори

  Психологически фактори

  Препятствия

Модул 4

Невербална комуникация и култура Значението и функциите на невербалната комуникация

  Език на тялото

  Параезик

  Комуникационни стилове – използване на допир, използване на пространство, контакт с очите и др.

Модул 5

Възможности за междукултурна и интеркултурна комуникация (МИК)

  Модели на културно обучение и междукултурна и интеркултурна адаптация

  Знания за МИК

  Умение за МИК

  Отношение към респондента и другите

Модул 6

Социално включване

  Какво представляват социалното включване и социалното изключване?

  Причини за социално изключване

  Социалното включване като концепция

X