Водеща организация

Водеща организация

Трансилвански университет Брашов, Румъния

ТУБР е най-големият публичен университет в централния регион на Румъния. Той има специализиран изследователски център за комуникация и социални иновации, който насърчава практическите изследвания, обединяващи теория и практика. Изследванията са посветени на развитието на човешкия и социалния капитал като целта им е да насърчават интердисциплинарни действия и изследвания, насочени към устойчиво развитие на хората, организациите и общностите. Той вече е осъществил множество научноизследователски и изследователски проекти за социално включване.

ПАТНЬОРИ

Нов университет Бъкингамшир, Великобритания

BNU е сред водещите университети в Обединеното кралство и има специален Център за социално предприемачество, чиято мисия е да ускори въздействието на предприемаческата дейност, която има за цел да трансформира несправедливи или незадоволителни системи и практики. BNU подкрепя научните изследвания, които допринасят за теорията на социалното предприемачество и по-специално нейните практически приложения за справяне с местните проблеми в райони в неравностойно положение.

Университет на Загреб, Хърватия

Университетът предлага повече от 100 учебни програми, включително психология, философия, социология, преподаватели и др. Екипът на проекта включва водещи изследователи, които се занимават с темите за образование, социално включване и демократизация на обществото. Те имат огромен брой публикации по темата за образованието, гражданството и междукултурното обучение. Те носят значителен академичен опит на консорциума.

Фондация за международно развитие и образователна дейност – FRAME, Полша

FRAME е млада фондация, създадена в отговор на наблюдаваните промени в социално-икономическата среда на Полша и Европа. Тя работи за развитие и насърчаване на международното сътрудничество между местните общности, подпомагащи образованието, професионалната дейност и благополучието на гражданите. Тя си сътрудничат с широк кръг културни организации, сдружения и фондации, както и с местни и национални власти. Експертите на FRAME са участвали в множество проекти за мултикултурализъм и многоезичие.

Фондация Пакс Родопика, България

Пакс е неправителствена организация, чиито експерти притежават задълбочен опит в управлението на Европейски проекти. Персоналът на Пакс работи в тясно сътрудничество с различни организации, включително университети, социални партньори, предприемачи на местно, регионално и международно ниво. В момента Пакс работи в тясно сътрудничество с местните общности в област Смолян за насърчаване на развитието и преодоляване на социалното изключване на хората в тази област с различни малцинствени групи.

X